Bijwonen

Op de volgende pagina's vind je de regels betreffende mede-bewoners van uw huurwoning.

1. Wat moet ik doen als ik een meerderjarig persoon wil laten bijwonen?

De hoofdhuurder dient eerst een schriftelijke aanvraag te doen bij Eigen Haard.

De bijwoner dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die in het Kaderbesluit Sociale Huur zijn vastgelegd. Zodra de aanvraag tot bijwonen samen met al de bewijsstukken zijn binnengebracht op de kantoren van Eigen Haard, gaan wij na of de bijwoner al dan niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

De huurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Nadat de huurder de schriftelijke toelating ontvangen heeft van Eigen Haard, mag de bijwoner zijn / haar adres wijzigen.

Zodra de adreswijziging in orde is, dient de bijwoner samen met de hoofdhuurder een bijvoegsel van de huurovereenkomst te ondertekenen. Voor de bijwoner neemt de proefperiode van 2 jaar zijn aanvang, na ondertekening van de bijvoegsels.

BELANGRIJK OM WETEN: Zolang de hoofdhuurder geen schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen van Eigen Haard, wordt er GEEN toelating tot bijwonen gegeven. Indien u als hoofdhuurder wel toestaat dat de bijwoner reeds eerder bij u komt inwonen, dan voldoet u niet meer aan de rechten en de plichten van uw huurovereenkomst zoals omschreven in het Kaderbesluit sociale huur en kan Eigen Haard om die reden uw huurovereenkomst beëindigen.

2. Wat moet ik doen als ik een minderjarig persoon wil laten bijwonen?

U dient Eigen Haard schriftelijk op de hoogte te brengen van het bijwonen van een minderjarig persoon, bv. aan de hand van een nieuwe gezinssamenstelling.

3. Wat moet ik doen als er in mijn gezin een kindje is geboren?

Als er een kindje wordt geboren in uw gezin is het belangrijk dat u binnen de maand een geboorteattest of een nieuwe gezinssamenstelling binnenbrengt bij Eigen Haard. Het kindje kan pas ten laste worden meegeteld vanaf de eerstvolgende huurprijsherziening, uiterlijk vanaf 1 januari van het volgende jaar.

4. Wat moet ik doen wanneer één van de meerderjarige inwoners de woning verlaat?

De meerderjarige persoon die de woning verlaat, dient per aangetekend schrijven een opzeg te sturen aan Eigen Haard.  U als hoofdhuurder bezorgt ons een nieuwe gezinssamenstelling waar de vertrokken persoon niet meer bij op vermeld staat.  Deze gezinssamenstelling kan u gratis bekomen op de dienst bevolking van de gemeente.

5. Wat moet ik doen wanneer één van de minderjarige inwoners de woning verlaat?

U dient een nieuwe en aangepaste gezinssamenstelling te bezorgen aan Eigen Haard, waaruit blijkt dat de minderjarige persoon niet meer bij u woont. .
 

6. Wie mag er blijven wonen wanneer de hoofdhuurders uit elkaar gaan?

Als de hoofdhuurders wettelijk samenwonen of gehuwd zijn, hebben zij beiden evenveel recht om in de woning te blijven wonen. Indien zij zelf niet kunnen uitmaken wie er zal blijven wonen, kunnen zij naar de Vrederechter gaan.

Indien u meer dan 12 maanden feitelijk samenwoont met uw partner heeft u beiden recht op de woning.