Kom ik in aanmerking?

Om huurder te kunnen worden van een sociale woning, moet u zich eerst kandidaat stellen. Indien u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet en wij beschikken over de nodigde documenten, kunnen wij u inschrijven in een inschrijvingsregister.

De voorwaarden zijn:

1. Meerderjarigheid

De kandidaat-huurder is ten minste 18 jaar of ouder.

Eigen Haard kan hiervan afwijken indien u kan aantonen dat u begeleid zelfstandig gaat wonen.

2. De Inkomensvoorwaarde

De kandidaat-huurder mag samen met zijn gezinsleden over een netto-belastbaar inkomen beschikken dat de inkomensgrenzen niet overschrijdt. Als basis gebruiken wij steeds de inkomsten van het derde jaar voorafgaande aan de inschrijving.

Voor een inschrijving in 2017 dienen we dus de inkomsten van het jaar 2014 te hanteren. Voor 2017 gelden de volgende inkomensgrenzen:

* 24.092 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
* 26.111 euro voor een alleenstaande met een invaliditeit van meer dan 66%;
* 36.137 euro voor alle anderen;

Deze bedragen worden verhoogd met 2.020 euro per persoon ten laste .

Opgelet: het netto-belastbaar inkomen op uw aanslagbiljet 2015 (=aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) wordt eerst geïndexeerd vooraleer het wordt vergeleken met bovenstaande grenzen.

Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet meegerekend, op voorwaarde dat ze zonder onderbreking bij hun ouders hebben ingewoond.

Het inkomen van inwonende (groot)ouders wordt slechts voor de helft meegerekend. Zijn de (groot)ouders ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt (+ 66%), dan wordt hun inkomen niet meegerekend.

Om de inkomensvoorwaarde te bewijzen, dient u uw belastingsbrief inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015 voor te leggen. Indien u geen inkomen heeft gehad in 2014, dienen wij het eerstvolgende jaar waarin er wel een inkomen was, in rekening te nemen.

Indien uw inkomen in 2014 te hoog was, kan u ons ook uw gezinsinkomen van de laatste drie maanden bezorgen.

3. De Eigendomsvoorwaarde

U mag samen met uw gezinsleden geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

We kunnen van deze voorwaarde van eigendom afwijken, indien:

  • Uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, door u wordt bewoond en wordt onteigend.
  • Uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, door u wordt bewoond en onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal twee maanden voor de inschrijving. Het is noodzakelijk dat de woning wordt ontruimd.
  • Uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, voor u onaangepast is en u bent 55 jaar of ouder.
  • Uw woning mede-eigendom is van uw partner, met wie de echtscheiding wordt ingeleid of met wie de wettelijke samenwoning wordt beëindigd.

U dient een 'verklaring op eer' in te vullen en te ondertekenen.

4. Voorwaarde van Taalbereidheid

U voldoet aan de taalvoorwaarde wanneer u Nederlands spreekt of u bereid bent om het te leren. Let op: iedereen, ook een in België geboren Belg, dient dit te bewijzen aan de hand van één van volgende documenten:

  • Een getuigschrift van het basisonderwijs of een diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of in een door Nederland erkende onderwijsstelling.
  • Een studiebewijs, getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat u een voldoende niveau van het Nederlands haalt (ten minste A1 Breakthrough van het Europees referentiekader van vreemde talen).

Indien u dit bewijs niet kan terugvinden of niet bezit, kan u een taaltest komen afleggen op de burelen van Eigen Haard. Dit kan gebeuren tijdens de openingsuren van Eigen Haard.

Indien de gezondheidstoestand van een persoon het voldoen aan deze voorwaarde blijvend onmogelijk maakt, wordt een vrijstelling van deze voorwaarde toegestaan mits voorlegging van een medisch attest.

5. Voorwaarde Inburgeringbereidheid

Het inburgeringbeleid is bedoeld voor vreemdelingen van 18 jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Meer informatie kan u vinden op www.inburgering.be.

Indien u een verplichte inburgeraar bent, dient u bereid te zijn het inburgeringtraject te volgen volgens het Inburgeringdecreet.

U kan aan de inburgeringbereidheid voldoen als u één van de volgende documenten kan voorleggen:

  • Een attest van inburgering
  • Een attest van vrijstelling
  • Het inburgeringcontract
  • Een attest van aanmelding, uitgereikt door het Onthaalbureau Inburgering

6. Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.