Actualisatie

Wettelijk dient een verhuurmaatschappij elke twee jaar haar dossiers te actualiseren. Dit gebeurt in de oneven jaren. (bv. 2009, 2011,...)

Actualisatie wil zeggen dat de maatschappij alle kandidaat-huurders dient aan te schrijven met de vraag of zij nog langer op de wachtlijst willen staan. Ook moeten op datzelfde moment de inkomsten opnieuw gecontroleerd worden.

Het is van groot belang dat u tijdig op deze oproep tot actualisatie reageert. Indien u niet reageert op de herinneringsbrief of te laat, wordt u geschrapt uit het kandidatenregister!

Ik ben verhuisd

Indien u ingeschreven bent bij ons en u verhuist, is het zeer belangrijk dat u ons uw nieuw adres schriftelijk bezorgt. U loopt anders de kans een aanbod van een woning of de oproep tot actualisatie te mislopen.

Ook indien u aan ons een referentie-adres hebt doorgegeven en u wenst niet langer dat de post naar dat adres gestuurd wordt, dient u ons schriftelijk te verwittigen.

Ik wil een vriend(in) mee inschrijven

Indien u graag iemand anders mee inschrijft in uw dossier moet hij/zij ook aan alle voorwaarden voldoen:

1. Meerderjarig zijn

2. Voldoen aan de inkomensgrens

3. Geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten in binnen- of buitenland

4. Voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarde

5. Voldoen aan de inburgeringvoorwaarde

6. Ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister

U kan deze voorwaarden nalezen bij Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale woning?

Eenmaal hij/zij ook ingeschreven is, heeft hij/zij evenveel rechten als u op een woning. Dit wil zeggen dat indien u op een later tijdstip toch niet langer samen ingeschreven wenst te blijven, wij niet de laatst ingeschreven persoon kunnen schrappen.

U dient dan onderling uit te maken wie van u het inschrijvingsnummer kan behouden en wie het nummer afstaat. De persoon die zijn nummer afstaat dient dit schriftelijk aan ons te laten weten.

Als u geen van beiden het inschrijvingsnummer wenst af te staan, wordt u beiden geschrapt. Indien u wenst kan u zich volledig opnieuw laten inschrijven en krijgt u een nieuw inschrijvingsnummer.

Ik wil niet langer ingeschreven zijn

Indien u niet langer op de wachtlijst wenst te staan, dient u ons dit schriftelijk te bevestigen (+ handtekening)

Ik wil de keuze van de woningen wijzigen

Indien u na de inschrijving andere woningkeuzes wenst te maken, kan dit ten allen tijde. U neemt telefonisch contact met ons op en vraagt nieuwe keuzeformulieren of u komt langs tijdens de openingsuren.

Let wel: indien er geen grondige reden is voor deze nieuwe keuze, zoals bv. een gezinsuitbreiding, wordt u ingeschreven op de nieuwe keuzelijst die u vraagt op de dag waarop dit formulier ons bereikt. Dus niet op de oorspronkelijke dag van uw inschrijving.