GOED OM TE WETEN VOOR U INSCHRIJFT

v Eigen Haard werkt met wachtregisters of wachtlijsten. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan u zich hierop inschrijven.

v Hoe wordt de volgorde van een wachtlijst bepaald?

Ø In de eerste plaats op basis van de band die u heeft met de gemeente waarvoor u inschrijft. U bekomt voorrang wanneer u op datum van toewijzing:

 Ten minste 6 jaar onafgebroken in de gemeente of aangrenzende gemeente woont of gewoond heeft.

 Werkt in de gemeente. Als bewijs legt u een attest van uw werkgever voor of een loonfiche waarop het adres van de plaats van tewerkstelling duidelijk te lezen is.

 Op grond van zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente aantoont. U bewijst dit met de nodige documenten.

ð Vul de vragenlijst m.b.t. voorrang bij toewijzing in.

Ø In de tweede plaats wordt de volgorde bepaald op basis van de datum van inschrijving.

v Wanneer kan ik niet/wel geschrapt worden uit de wachtlijst?

Ø U kan niet geschrapt worden uit het register in de volgende gevallen:

 Als het voor u, op het ogenblik van toewijzing, financieel onmogelijk is om aan te kopen.

 Als u een aanbod weigert dat niet binnen uw voorkeur van inschrijving valt.

Ø U kan geschrapt worden uit het register in de volgende gevallen:

 Bij aankoop van een woning/appartement/kavel via andere weg. (²)

 Als u zelf via ondertekende brief aan Eigen Haard, vraagt om schrapping. (²).

Dit kan per register. U kan zich eventueel voor een aantal registers laten schrappen en voor andere registers de inschrijving behouden.

 Als u op het ogenblik van de toewijzing niet meer aan de inkomensvoorwaarden voldoet. (²) (³)

 Als u bij de tweejaarlijkse actualisering niet meer aan de inkomensvoorwaarden voldoet. (²)

 Als u niet reageert binnen 15 dagen op een aanbod van een woning, appartement of kavel van Eigen Haard.

 Als u een aanbod weigert dat binnen uw voorkeur valt.

 Als u onjuiste of onvolledige verklaringen ter kwader trouw aflegt.

 Als u de woning, het appartement of de kavel heeft aanvaard (aankoopbelofte ondertekend) en nadien toch niet wilt kopen.

(²) Het inschrijvingsgeld per register wordt aan u terugbetaald.

(³) Bij elke toewijzing gebeurt een actualisering, we gaan na of u nog aan alle voorwaarden voldoet en op basis hiervan wordt de volgorde van toewijzing bepaald.

v Verplichtingen bij aankoop van een sociale woning of appartement.

Ø U moet ten minste 20 jaar blijven wonen in het aangekochte pand.

Ø Als u het pand toch wil verkopen heeft Eigen Haard een voorkooprecht om terug te kopen. De wederinkoopprijs is de oorspronkelijke aankoopprijs plus de notariskosten plus eventueel de noodzakelijk uitgevoerde werken. Indien wij niet terugkopen krijgt u toestemming om de woning zelf verder te verkopen. In dat geval betaalt u een schadevergoeding die tot 20% van de aankoopprijs bedraagt.

v Verplichtingen bij aankoop van een sociale kavel.

Ø Een sociale kavel heeft een maximale grootte van 4,5 are. Het volume van de te bouwen woning mag niet meer bedragen dan 550m³. Dit volume wordt verhoogd met 25m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

Ø Het volume van de woning bovengronds wordt voor 100% meegerekend, het volume ondergronds voor 50%. Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning.

Ø U bent verplicht om de woning die u bouwt binnen de 4 jaar winddicht te maken. Wanneer na 4 jaar niet is begonnen met de werken, wordt de verkoopsovereenkomst van rechtswege ontbonden. Als de werkzaamheden al gestart zijn, maar de woning niet winddicht is, moet u vanaf het 5de jaar een schadevergoeding betalen. De termijn van 4 jaar wordt geschorst wanneer de vertraging van de bouw te wijten is aan omstandigheden die buiten uw wil om plaatsvinden.

Ø U bent verplicht om ten minste 10 jaar te wonen in de woning opgericht op de kavel.

INSCHRIJVING

Wenst u zich in te schrijven dan vragen wij u om een afspraak te maken op het nummer 014/85.98.00.

Inschrijving gebeurt na nazicht van de nodige stukken en na betaling van de inschrijvingskosten (50€ per register). Indien twee personen samen wensen aan te kopen, moeten ze beiden als kandidaat-koper worden ingeschreven en dus moeten ze samen aanwezig zijn bij de inschrijving op ons kantoor.

Niet vergeten mee te brengen:

 Uw identiteitskaart(en)

 Uw laatste ontvangen aanslagbiljet van de belastingen van elk gezinslid

 Bewijs met adres van uw werkgever (bvb. een loonfiche)

 Documenten omtrent niet-belastbaar inkomen bij de mutualiteit, de RVA, het OCMW,…

 Indien van toepassing, een bewijsstuk betreffende uw handicap of die van een gezinslid. Dit moet afgeleverd worden door de FOD van Volksgezondheid of door de Kas die de invaliditeitsvergoeding betaalt.

 Indien uw huidige woning officieel ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast werd verklaard of onderhevig is aan een onteigeningsbesluit, is het nuttig om de betreffende documenten dienaangaande mee te brengen.

 Inschrijvingsgeld: 50€ per lijst waar u op wil inschrijven.

U KRIJGT EEN BOD

 Wanneer u ingaat op het aanbod, ondertekent u een eenzijdige belofte van aankoop en u betaalt een waarborg die maximum 4.160 € bedraagt voor een woning of een appartement en 1.780 € voor een kavel.

 Wanneer u een aanbod weigert, wordt de volgende kandidaat op de lijst opgeroepen.

VERKOCHT

 Na goedkeuring van het aankoopdossier wordt bij de notaris de akte ondertekend.

 U bent nu eigenaar. Proficiat!

NOG VRAGEN?

v Wilt u meer weten over de voorwaarden dan kan u terecht op de website van de Vlaamse maatschappij voor Sociaal wonen: http://www.vmsw.be/nl/particulieren/kopen.

v Bij twijfel of vragen, bel 014/859800 of mail naar info@eigen-haard.be