• Welk zijn de voorwaarden waaraan ik als huurder moet voldoen om mijn woning te kunnen kopen?

  • De éénsgezinswoning moet minstens 15 jaar oud zijn.

  • Band met woning
  U moet als huurder deze éénsgezinswoning minstens 5 jaar ononderbroken bewoond hebben.

  • Eigendomsvoorwaarde
  U mag als huurder geen andere woning of perceel bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of in vol vruchtgebruik hebben (controle eigendomsvoorwaarde).

  • Uitzonderingen
  Belangrijk om weten is ook dat er 5 uitzonderingen van woongelegenheden zijn die niet kunnen verkocht worden.

   

  1. Woningen die gerealiseerd of gefinancierd worden in het kader van een bijzonder programma en onder beding van specifieke verbintenissen, voor zover een van deze verbintenissen een verkoop verbiedt. Sommige woningen zijn geen (volle) eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij. Voor zover een verbintenis een verkoop verbiedt, kunnen deze woningen niet worden verkocht.

  2. De ADL-woningen (Activiteiten Dagelijks Leven).

  3. Woningen die deel uitmaken van een gebouw met meerdere woningen en waarbij de verkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan, tenzij wanneer reeds eerder een woning uit hetzelfde gebouw verkocht is. Bedoeld worden de appartementen, tenzij er reeds appartementen in het gebouw verkocht zijn en er aldus een basisakte is opgemaakt.

  4. Woningen waarvoor renovatiewerken gepland zijn en die opgenomen zijn op het investeringsprogramma zoals bedoeld in artikel 59bis, §1, tweede lid, 1°, of die erkend zijn als principieel vatbaar voor subsidiëring ten laste van het Vlaamse Gewest. Bedoeld worden die woningen waarvoor renovatiewerken gepland zijn en die erkend zijn voor financiering van deze renovatie. Dit betekent dat de renovatieplannen concreet zijn en waarvan er dus een renovatiedossier is goedgekeurd. De intent vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij tot renovatie is geen reden tot wiegering van de verkoop.

  5. De Vlabinvestwoningen

 • Een meerderjarige persoon verlaat de woning. Wat moet ik doen?

  Wat schrijft de wetgeving voor?

  Het Kaderbesluit sociale huur, welk is ingegaan op 01/01/2008, schrijft voor dat indien er meerderjarige inwoners verhuizen, zij een opzeg dienen te doen. De huur van de huurder kan maar worden aangepast vanaf het moment dat de huurder een aangepaste gezinssamenstelling heeft binnen gebracht.

  Wat moet u nu doen als huurder?

  • Stap 1: De meerderjarige persoon die de woning verlaat, dient per aangetekend schrijven een opzeg te sturen aan Eigen Haard. onder huurder nuttige documenten vindt u een standaard opzegformulier voor een bijwoner (= meerderjarige persoon).
  • Stap 2: U als huurder dient een nieuwe en aangepaste gezinssamenstelling te bezorgen aan Eigen Haard, waaruit blijkt dat de meerderjarige persoon niet meer bij u woont. Deze gezinssamenstelling kan u gratis bekomen op de dienst bevolking van de gemeente. Dit formulier wordt binnengebracht voor de 20ste van de lopende maand. De aanpassing van de huur zal de volgende maand gebeuren.
 • Wat als een minderjarige de woning verlaat?

  • Stap 1: U als huurder dient een nieuwe en aangepaste gezinssamenstelling te bezorgen aan Eigen Haard, waaruit blijkt dat de minderjarige persoon niet meer bij u woont. Deze gezinssamenstelling kan u gratis bekomen op de dienst bevolking van de gemeente. U bezorgt deze aangepaste gezinssamenstelling aan Eigen Haard opdat zij de huur kunnen aanpassen.
  • Stap 2: Dit formulier wordt binnengebracht vóór de 20ste van de lopende maand, zodat de aanpassing van de huur de eerstvolgende maand kan gebeuren.
 • Kan ik als niet-huurder een woning van Eigen Haard kopen?

  Sinds kort is inschrijving voor een koopwoning mogelijk bij Eigen Haard. U vindt meer info onder kandidaat-kopers.

  Voor de aankoop van concrete gerealiseerde projecten van koopwoningen verwijzen wij u graag door naar volgende instantie:

  • Kleine Landeigendom Zuiderkempen
  Tongerlodorp 1
  2260 Westerlo
  http://www.klz.be/